Category Archives: Proofing

 • 0
proof cyfrowy, Fomei Collection Velvet 265gsm

Papier proof-owy Fomei Collection Velvet 265gsm

Category:Glowna,Proofing Tags : 

Wstęp.

Wprowadziliśmy do naszej oferty wydruki certyfikowanych proof-ów cyfrowych na papierze Fomei Collection Velvet 265gsm. Papier do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Medikon Polska Sp. z o.o.. Firma Medikon Polska Sp. z o.o. jest również dystrybutorem marki Fomei w Polsce. Papier  Fomei Collection Velvet 265gsm ma być używany do drukowania wydruków próbnych. Certyfikowane proof-y cyfrowe drukowane z jego użyciem mają symulować profile: Fogra39,  Fogra27 oraz ISOCoated_v2.

Jako RIP-a używamy oprogramowania EFI XF Colorproof z modułami EFI Verifier oraz EFI ColorTools. Proofy drukowane są na drukarce Epson Stylus Pro 7900 z SpectroProofer-em. Do druku używamy oryginalnych tuszy Epson przeznaczonych do tego modelu drukarki. Dodatkowe pomiary spektrofotometryczne przeprowadzone zostały z użyciem spektrofotometru  SpectroDens firmy Techkon.

Konfekcjonowanie papieru.

Rolka papieru zapakowana jest w karton ze sztywnej tektury falistej. Pudełka są oznaczone ergonomicznie umieszczonymi nalepkami. Naklejka w sposób czytelny opisuje zawartość pudełka. Karton rolki 17-to calowej ma zamknięcie na swoim dłuższym boku, natomiast karton rolki 12-to calowej ma zamknięcie na swojej górnej części. Przy wyjmowaniu z pudełka rolki 12-to calowej warto zwrócić na to uwagę, aby nie wysunęła się ona z niego bez “kontroli”. Papier nawinięty jest na tubę/gilzę o średnicy 3 cali. Rolka zapakowana jest w rękaw z grubej folii PE. Tej grubości folia PE dobrze zabezpiecza papier przed czynnikami zewnętrznymi oraz nie ulega łatwemu uszkodzeniu przy częstym wyjmowaniu i chowaniu papieru. Dobrze zaprojektowane i wykonane wkładki stabilizują rolkę papieru podczas jej przechowywania w kartonie. Na zdjęciach, w galerii poniżej, można zobaczyć w jaki sposób zapakowana jest rolka 17-to calowa.

Konfekcjonowanie papieru Fomei Collection Velvet 265gsm.

Wstępna ocena papieru.

Obserwacje z pierwszego kontaktu z medium do druku są następujące. Papier jest dosyć sztywny a jego gramatura 265g/m2 jest dobrze “wyczuwalna w ręku”. Powierzchnia papieru jest półmatowa. Przy wstępnej ocenie wizualnej papier ma wyższą białość w porównaniu z papierami proof-owymi innych producentów. Na rewersie papieru nie ma nadruku z informacją o nazwie  jego producenta oraz informacji o ewentualnej certyfikacji papieru przez Instytut FOGRA.

Przebieg kalibracji i linearyzacji papieru.

Do testu użyte zostały rolki papieru o szerokości 12″ i 17″. Kalibracja i linearyzacja papieru wykonana została z użyciem oprogramowania EFI XF ColorTools. Jako sterownik drukarki wybrany został wariant EP_7900/7910_CT w trybie CMYK. Jako wstępne ustawienia parametrów druku zostały użyte proponowane przez XF ColorTools parametry zalecane dla tego rodzaju powierzchni papieru oraz jego gramatury. Model kalibracji jak dla systemu proofingowego. Cały proces przeprowadzony został w trybie automatycznym. Na żadnym etapie kalibracji drukarka nie powodowała przelewania się tuszu. TIL dla automatycznego pomiaru został określony na poziomie 371%. Poziom TIL ustawiony na podstawie obiektywnego pomiaru pokrył się z subiektywną oceną wydrukowanego testu. Na zdjęciach poniżej można zobaczyć fragmenty wydrukowanych podczas kalibracji i profilowania testów oraz podsumowanie kalibracji i profilowania materiału w module XF ColorTools wraz z wstępnym rzutowaniem gamut-u.

Kalibracja i profilowanie

Generowanie profilu ICC.

CMYK-owy profil ICC został wygenerowany przy użyciu pomiarów z wydrukowanego testu ECI2002. Użycie wzornika o 1485 polach zapewnia dużą dokładność otrzymanego w ten sposób profilu ICC. Oprogramowania XF ColorTools umożliwia przed jego  generowaniem wprowadzenie ustawień określających między innymi sposób generowania separacji K oraz wybór metody przeliczania barw. Wybrane zostały ustawienia umożliwiające osiągnięcie maksymalnej zgodności kolorystycznej koniecznej dla systemu do wydruków próbnych.

Otrzymany dla papieru profil ICC ma ciągły gamut. PCS profilu jest w przestrzeni CIE XYZ. Profesjonalne systemy proofingowe używają własnie tej przestrzeni barw jako PCS-e. Powodem jej użycia  jest duża zgodność kolorystyczna uzyskiwana w czasie konwersji barw.  Systemy proofingowe oparte na rozwiązaniach typu DeviceLink na pewnym etapie generowania DeviceLink-a również używają przestrzeni CIE XYZ.

Ocena gamut-u uzyskanego dla papieru Fomei Collection Velvet 265gsm.

W galerii poniżej widać efekt rzutowania (porównania) gamut-u profilu papieru Fomei Collection Velvet 265gsm (pełna bryła) oraz gamut-u profilu Fogra39 (siatka bryły). Na zdjęciach widać, że gamut papieru jest znacznie większy od gamut-u profilu Fogra39. Wszystkie kolory pierwszorzędowe i drugorzędowe możliwe do uzyskania z użyciem profilu Fogra39 są więc reprodukowalne wprost tj. bez konieczności ich “kompresji”.  Punkt bieli profilu Fogra39 wchodzi bez problemu w gamut papieru. W zakresie czerni jest jeszcze pewna przestrzeń pomiędzy punktem czerni dla profilu Fogra39 a punktem czerni możliwym do uzyskania dla tego papieru.

Porównanie gamut-ów papieru Fomei Collection Velvet 265gsm oraz Fogra39

Zastosowanie papieru Fomei Collection Velvet 265gsm w praktyce.

Aby wydruki na papierze mogły być certyfikowane dla konkretnego profilu ICC, wymagany jest jeszcze dodatkowy etap optymalizacji. Etap ten konieczny jest pomimo prawidłowo przeprowadzonej kalibracji, linearyzacji oraz odpowiedniego profilu ICC.  Taka optymalizacja powinna być przeprowadzona dla każdego symulowanego przez proof-a profilu ICC.

W naszym przypadku optymalizacja przeprowadzona została dla profilu ICC Fogra 39. Zgodnie z oceną z rzutowania gamut-ów pokrycie gamut-u optymalizowanego profilu wynosi 100%. Cały proces zakończył się po trzech iteracjach. Otrzymaliśmy następujące wyniki pomiarów: CIE dEmax =4,28, CIE dEaver=0,71 oraz CIE dEpaper=0,50. Wyniki takiego procesu widać na zdjęciu w galerii.

Papier bardzo dobrze zoptymalizował się również dla profili Fogra27 oraz ISO Coated v2. Nie był przeprowadzany proces optymalizacji dla specyficznych profili ICC pochodzących z fingreprint-ów dla roto lub flekso. Nie była też optymalizowana reprodukcja kolorów PMS Pantone. Do tego typu proof-ów EFI rekomenduje zastosowanie innego typu sterownika drukarki.

Każdy proof cyfrowy ma wydrukowany razem z nim test UGRA/FOGRA v3.0a. Test ten jest mierzony z użyciem spektrofotometru a wyniki uzyskane w trakcie  pomiaru decydują o uzyskaniu przez niego certyfikacji . Wydruk bez takiego paska kontrolnego i bez informacji jaki profil ICC ma symulować będzie tylko kolorowym wydrukiem z drukarki a nie proofe-m cyfrowym. Proof-y wykonane na tym papierze certyfikują się dla profilu Fogra39. Widok okna modułu XF Verifier służącego do certyfikacji wydruków w galerii poniżej.

Ocena wizualna wydrukowanych proof-ów na stanowisku do softproofingu dała bardzo dobry efekt dla oświetlenia o iluminantach zbliżonych do D50 oraz D65. Przy oświetleniu źródłami światła o iluminantach zbliżonych do A oraz F na wydrukach pojawia się zjawisko metameryzmu. W wypadku oceny subiektywnej trudno opisać to liczbowo.  Aby ocenić wielkość tego błędu konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych pomiarów kolorymetrycznych.

Zastosowanie papieru w codziennej produkcji.

Sprawdzenie powtarzalności i stabilności druku z użyciem papieru Fomei Collection Velvet 265gsm

Dla profilu Fogra27 przeprowadziliśmy badanie statystyczne powtarzalności wydruku. Badanie przeprowadzone zostało dla 9 szt, proof-ów fromatu A3+ o pokryciu około 60-80% powierzchni. Druk odbywał się proof za proof-em bez przerw. Po wykonaniu pomiarów otrzymaliśmy następujące wyniki różnicy barwy (od oczekiwanych dla danego profilu ICC barw wzorca). Wartości wyliczone zostały jako średnie arytmetyczne dla próbki złożonej z 9-ciu pomiarów. Do precyzyjnego opisu statystycznego dla takiej próbki zastosowane zostało odchylenie standardowe.

 • CIE dEmax=3,47 przy  σ=0,15;
 • CIE dEpw=0,63 przy  σ=0,07;
 • CIE dEcyan=0,56 przy  σ=0,10;
 • CIE dEmagenta=1,06 przy  σ=0,09;
 • CIE dEyellow=0,81 przy  σ=0,26;
 • CIE dEblack=0,57 przy  σ=0,20;

Wszystkie proof-y wydrukowane podczas testu uzyskały certyfikację uzyskując wyniki pomiarów sporo poniżej wartości maksymalnych założonych w normie opisującej warunki certyfikacji.

Podsumowanie i wnioski.

Papier Fomei Collection Velvet 265gsm łatwo poddaje się procesowi kalibracji i profilowania. Przy druku z użyciem oryginalnych tuszy EPSON uzyskujemy duży i ciągły gamut. Po optymalizacji do symulowanego profilu ICC wydruki osiągają parametry wymagane do ich certyfikacji. Odbitki próbne mają bardzo dobrą powtarzalność. To medium do druku użyte z oryginalnymi tuszami oraz dobrym RIP-em nadaje się do wydruków próbnych dla prac CMYK-owych przy symulacji profili Fogra39, Fogra27 oraz ISO Coated v2.  Papier Fomei Collection Velvet 265gsm ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny i wart jest polecenia.

Warto zwrócić uwagę na źródło światła używane podczas oceny kolorów dla wydruków próbnych wykonywanych na tym papierze. Dobry efekt uzyskujemy dla źródeł światła o iluminantach zbliżonych do D50 oraz D65. Dla źródeł światła o iluminantach zbliżonych do A oraz F pojawiły się problemy. Zazwyczaj odbitki próbne oceniane są przy prawidłowym oświetleniu jednak czasami proofy mogą być oceniane przy słabszej jego jakości. W takim wypadku może mieć to znaczenie dla oceny reprodukcji barw. Warto zastosować pasek GATF RHEM Indicators jako szybką i obiektywną metodę oceny jakości źródła światła użytego przy ocenie reprodukcji barw.

Dodatkowo warto przeprowadzić badanie zawartości OBA w papierze jego wpływu na zjawisko metameryzmu. Ma to miejsce przy słabszych warunkach oświetleniowych użytych do oceny barwy. Właśnie większa zawartość OBA w masie papieru może powodować ten jego mankament.  Takie badanie wykracza jednak poza zwykły proces kalibracji, linearyzacji oraz profilowania papieru i nie zostało ono wykonane.

Zapraszamy do skorzystania z naszej usługi wydruku proofa cyfrowego na tym papierze!

Nazwy Fogra, Ugra, EFI XF są zastrzeżonymi znakami towarowymi. 

 • 0
proof cyfrowy dobrykolor

Nowy papier w naszej ofercie proofingu cyfrowego.

Category:Proofing

Wprowadzamy do naszej ofert wydruków próbnych wydruki na papierze Fomei 265g Velvet. Proofy cyfrowe można wykonać dla profili ISO Coated v2, Fogra27 oraz Fogra39. W przygotowaniu jest artykułu poświęcony kalibracji i profilowaniu tego papieru na potrzeby proofingu cyfrowego.

Zapraszamy do naszego sklepu!


 • 0
Kalibracja i profile ICC

Kalibracja i profile ICC dla NUR Tempo UV

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych,Proofing Tags : 

Kalibracja i profile ICC dla NUR Tempo UV. Tym razem na “warsztacie” duży format, tusze UV, wydruk płaski na PCV. Format próbki do oceny jakości koloru wydruku w podstawie miał tylko 2 m. Próbki oglądane w świetle dziennym, jego temperatura barwowa została przy okazji zmierzona i wynosiła 5580K.  Dobrze skalibrowane urządzenie oraz prawidłowo przygotowany profil ICC (o profilach tutaj..) daje oprócz poprawy jakości wydruku możliwość zasymulowania na proof-ie cyfrowym kolorów uzyskiwanych podczas druku na materiale nakładowym. Dla drukarni przekłada się to mniejszą ilość próbek, mniej odpadu oraz mniej zużytego tuszu. Warto też zwrócić uwagę na oszczędność czasu pracy maszyny oraz jej operatora. Dodatkowo jeżeli od klienta razem z pracą otrzymujemy proof cyfrowy przygotowany z profilem maszyn (a nie ISO Coated v2 lub FOGRA), zapobiegamy niepotrzebnym sporom co do kolorów oraz ew. reklamacjom. Przy specyficznych podłożach i wysokich wymaganiach jakościowych co do danej pracy można zrobić repro dla danej grafiki. Zadowolenie klientów naszych klientów jest naszym zadowoleniem :).


 • 0
balans szarości, dobrykolor

Balans szarości – wynik czy cel profilowania?

Category:Profilowanie drukarek fotograficznych,Profilowanie minilab,Proofing Tags : 

Ostatnie profilowanie minilab-a spowodowało to, że zacząłem się zastanawiać nad problemem uzyskania i utrzymania balansu szarości w poligrafii i fotografii (balans szarości <-> gray balance). Rozważania warto zacząć od tego co w obu tych technikach reprodukcji nazywamy balansem szarości (b-s). Proszę tego skrótu nie mylić z dwoma słowami z jęz. angielskiego, a zaczynającymi się od tych samych liter. Brak prawidłowego balansu szarości daje w efekcie naszych starań coś co opisują nam dokładnie te dwa angielskie słowa 🙂 . Ale teraz już poważnie.

Przy reprodukcji poligraficznej i fotograficznej b-s będzie uzyskaniem neutralnej szarości na reprodukowanym klinie szarym (zdjęcie na dole górny pasek) w zakresie: świateł, półtonów i cieni. Klinem szarym nazywam przejście tonalne o pokryciu od 0% do 100% zbudowane z trzech kolorów C + M + Y bez użycia K. Klin szary służyć nam będzie właśnie do oceny b-s. Od strony kolorymetrycznej (dla przestrzeni barw Lab) to tak, jak byśmy wykonując pomiary klina szarego od 0% do 100% otrzymywali w ich wyniku, malejące wartości L, natomiast a i b cały czas byłby równe lub bardzo bliskie zeru. Tak by było w sytuacji idealnej.

Wydaje się to proste do uzyskania. Wystarczy w danym miejscu klina zastosować takie same wartości pokrycia procentowego C + M + Y, a w fotografii naświetlić papier przez filtry R, G, B tak aby uzyskać w każdej warstwie światłoczułej taki sam efekt fotochemiczny. Niestety, barwniki lub pigmenty użyte w farbach/tonerach/tuszach albo uzyskane w procesie fotochemicznym posiadają swoje niedoskonałości. Jedną z takich niedoskonałości jest pochłanianie przez nie światła widzialnego nie tylko w zakresie w którym byśmy tego oczekiwali. Skutkuje to tym, że ich połączenie w równym stosunku procentowym/wagowym nie daje nam oczekiwanej przez nas “szarości”.

Wydruk z prawidłowo zlinearyzowanej/skalibrowanej drukarki czy maszyny drukującej, wcale nie zachowuje b-s. Prawidłowo skalibrowany minilab, również raczej nie będzie zachowywał b-s. Przykładem jest lewa i prawa strona zdjęcia w nagłówku tekstu. Oba urządzenia zostały prawidłowo zlinearyzowane/skalibrowane a b-s nie uzyskaliśmy. Wniosek jest taki, że sama linearyzacja/kalibracja nie jest wystarczająca do uzyskania b-s. Linearyzacja i profilowanie to dwie różne operacje technologiczne.

Aby uzyskać oczekiwany b-s konieczne jest sprofilowanie wcześniej zlinearyzowanego/skalibrowanego urządzenia. To właśnie profil ICC użyty w procesie reprodukcji wyznacza takie składowe CMY/CMYK/RGB pozwalające uzyskać prawidłowy b-s. Brak stabilności pracy tak ustawionej maszyny/urządzenia widać od razu, kiedy “rozjeżdżają”  się szarości “w rysunku” lub na elementach kontrolnych reprodukowanego obrazu (te zbudowane tylko z C + M + Y). Profil ICC działa tylko w danych warunkach pracy urządzenia.

W poligrafii najczęściej stosujemy druk z CMYK-a. Odpowiednio zrobioną separacją, minimalizujemy słaby b-s ponieważ kolor K (z natury swej achromatyczny) zastępuje/podmienia kolor szary uzyskiwany tylko z połączenia C + M + Y.  Pewna część produkcji poligraficznej drukowana jest bez koloru K, a z zastosowaniem dodatkowych kolorów specjalnych PMS. Utrzymanie b-s jest w tym wypadku bardzo ważne. Każdy błąd lub brak stabilności jest tu od razu widoczny. Zauważalne jest to szczególnie w światłach drukowanego obrazu. Podobnie jest w reprodukcji fotograficznej. Obraz na odbitce kolorowej otrzymywany jest z tylko z barwników C + M + Y, brak jest barwnika K.  Barwniki te powstają w procesie wywoływania i częściowo odbielania-utrwalającego srebrowego obrazu utajonego (proces RA-4) . Brak b-s zauważamy przy wykonaniu odbitki czarno-białej na “kolorowym papierze”. Często zamiast oczekiwanej szarości i czerni otrzymujemy efekt zbliżony do efektu chemicznego tonowania klasycznej odbitki cz-b czyli np.: sepię.

Podsumowując, uzyskanie dobrego b-s jest wynikiem prawidłowo przeprowadzonego profilowania już skalibrowanego urządzenia. Zdjęcie w nagłówku pokazuje właśnie taką sytuację. Jest to wydruk z dwóch różnych, wstępnie skalibrowanych/zlinearyzowanych urządzeń. Środkowa część zdjęcia została jeszcze dodatkowo “potraktowana” odpowiednim dla każdego urządzenia profilem ICC. Aby uzyskany b-s utrzymać, naszym celem stanie się zapewnienie stabilności i powtarzalności w procesie druku lub wykonywania odbitek. Profil będzie działał prawidłowo tylko danych warunkach pracy urządzenia. To co napisałem to tylko zarys tematu. Głębsze zajęcie się tą sprawą zajęłoby dużo więcej czasu. Mogłoby to znudzić czytelnika. Mam nadzieję, że informacje zawarte w tym krótkim artykule zachęcą czytających zainteresowania się sprawą b-s. Na zakończenie warto zapamiętać że:

deltaE, profile ICC

PRAWIDŁOWY BALANS SZAROŚCI BARDZO WPŁYWA NA JAKOŚĆ KOLOROWYCH WYDRUKÓW LUB ODBITEK.

SZARE WPŁYWA NA KOLOROWE 🙂


 • 0
promocja, dobrykolor

PROMOCJE ŚWIĄTECZNE

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych,Profilowanie minilab,Proofing

PROMOCJE ŚWIĄTECZNE!

Do końca 2015 roku proponujemy następujące usługi w cenach promocyjnych:

 Proof cyfrowy A4 – certyfikacja z nalepką w cenie proof-a bez certyfikacji

Profil ICC drukarka fotograficzna

— Profil ICC minilab

ZAPRASZAMY DO SKLEPU!


 • 0
kalibracja ICC, monitor

Kalibracja monitora – słów kilka

Category:Glowna,Profilowanie minilab,Proofing Tags : 

Na samym początku zaznaczam, że nie jest to podręcznik “Kalibracja monitora”, opisałem tu tylko kilka ważnych według mnie aspektów z tym tematem związanych. Temat kalibracji monitora pojawił się podczas pracy nad profilami ICC dla minilab-a. Nowa grupa odbiorców, nowe spojrzenie, nowe oczekiwania. Jakoś samo to wypłynęło. Jednym z pierwszych pytań od osób zaangażowanych w proces opracowania procedury profilowania, zawsze było pytanie o kalibrację monitora. Głównie chodziło o to, że jaki jest sens profilować urządzenie, skoro monitor taki nieskalibrowany :). Przecież nic nie będzie widać. Tok myślenia dobry, tylko czy faktycznie potrzebny jest skalibrowany monitor? Na gotowym wydruku efekt działania profilu będzie widoczny.

Rodzą się więc następne pytania. Skoro jest już profil to może wato zobaczyć efekt jego działania przed zrobieniem wydruku czy odbitki, wprowadzić korekty nie na „czuja” tylko z możliwością zobaczenia dokonanych zmian. Czy kalibracja i profilowanie monitora coś tu pomoże?

Kalibrować i profilować warto, jest to zaprawdę słuszne i zbawienne :). Urządzenia pomiarowe są dostępne, oprogramowanie do nich działa w trybie automatycznym bez zadawania trudnych pytań. Nic tylko tego używać. Często jednak wynik tej operacji bywa mizerny i bardzo różny od naszych oczekiwań. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Mogą one być związane ze sprzętem którego używamy, ustawieniami oprogramowania graficznego oraz “środowiskiem” w którym dokonujemy oceny koloru. Postaram się wymienić kilka z najczęstszych przyczyn takiej sytuacji. Warto mieć ich świadomość aby uniknąć rozczarowań.

Główną przyczyną sprzętową jest najczęściej monitor. Często jest: tani, zużyty, źle zasilany, może nie posiadać osłony przeciwodblaskowej. Niepotrzebne skreślić :). Kolejna przyczyna błędów tkwi w złym ustawieniu parametrów CMS w oprogramowaniu graficznym lub silniku CMS systemu operacyjnego. Zanim się do tego dotkniemy wskazana jest chociaż podstawowa wiedza w tej dziedzinie. Parametry takie jak dot gain, gamma czy gamut nie mogą nam być obce. Ważne jest też otoczenie/środowisko w którym oceniamy kolory. Zaczynając od źródła światła jego natężenia, temperatury barwowej (zdjęcie w nagłówku wpisu), sposób jego rozproszenia itd… Należy pamiętać, że obiekty z najbliższego otoczenia mogą dawać dominanty barwne z powodu odbić światła od nich. Praw fizyki również nie oszukamy, monitor świeci a pigmenty lub barwniki na podłożu tylko odbijają światło. Zjawisko metameryzmu również potrafi płatać psikusy, przez nie właśnie czasami żółte staje się zielone. To co wymieniłem powyżej to tylko wstęp do zagadnienia. Sądzę, że o kalibracji monitora można napisać książkę i to nie jedną :).

Podsumowując. Warto mieć skalibrowany i oprofilowany monitor. Często pozwala to zobaczyć tendencję zmian koloru, rozjechanie balansu szarości, dominanty barwne itp… Zachowajmy jednak zdrowy rozsądek, nie demonizujmy kalibracji monitora. Zgodność obrazu z wydrukiem mimo naszych starań może być niska. Nawet rozjechany monitor w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem, może dać lepszy efekt końcowy niż system służący tylko do tego celu, kosztujący „pie…on złotych” obsługiwany przez “małpę”. Znam skanerzystę z bębnowego skanera crosfield, któremu do przygotowania zdjęcia w cmyk-u wystarczył oryginalny diapozytyw lub odbitka, wartości korekt CMYK-a wprowadzał potencjometrami obserwując efekt i cyferki na monochromatycznym monitorze. Pomimo tego  rzadko popełniał błędy. Można więc pracować bez kolorowego monitora! Nie twierdzę, że powrót do epoki kamienia litograficznego i wielostopniowego trawienia klisz cynkowych ma być naszym celem, jednak sama kalibracja bez doświadczenia i wiedzy nie załatwia niczego.

Kalibracja monitora ułatwia naszą codzienną pracę.
Warto ją regularnie powtarzać.


 • 0
deltaE, profile ICC

DeltaE czyli różnica koloru

Category:Glowna,Profilowanie drukarek fotograficznych,Profilowanie minilab,Proofing Tags : 

DeltaE (deltaE76) jest obiektywnym parametrem służącym do oceny reprodukcji koloru. Parametr ten to nic innego jak geometryczna odległość między dwoma punktami w trójwymiarowej przestrzeni barw Lab. Aby ją zmierzyć potrzebne są następujące elementy: wzór koloru (może być cyfrowy), mierzona próbka oraz urządzenie pomiarowe (najlepiej spektrofotometr). Niby proste, nie zawsze jednak przekłada się to na zrozumienie co jest opisywane przez ten “magiczny” parametr. A i z samą nazwą są problemy. Ostatnio miałem pytanie od klienta: „Jaka jest lambda w tych waszych proofach?”. W pierwszej chwili odebrało mi głos. Zacząłem szukać szybko w pamięci. Może coś mi uciekło z terminologii fachowej, może mam jakieś niedouczenie, brak lektury materiałów źródłowych? Zrobiło mi się gorąco. Trzeba szybko nadrobić braki w wiedzy. Dopiero po chwili doznałem iluminacji, komuś chodziło o deltaE. Po oświeceniu odpowiedź była szybka. „Co z lambdą to nie wiem, ale deltaE jest niska, więc różnice koloru są niewielkie.” Teraz warto odpowiedzieć na pytanie, jak w prosty sposób ocenić jakość reprodukcji koloru na podstawie tego parametru? Bardzo prosto.

Wartość liczbowa dla parametru deltaE w przybliżeniu opisuje różnicę koloru w następujący sposób:

 • 0.0 -1.0  – niezauważalna (często błąd pomiarowy)
 • 1.0 – 2.0 – widzą osoby o dużej wrażliwości na kolory (kobiety, artyści, itp.)
 • 2.0 – 3.0 – zauważalna różnica koloru
 • 3.0 – 6.0 – akceptowalna w procesie produkcji poligraficznej
 • 6.0 – >>  – duża różnica koloru akceptowalna w szczególnych przypadkach

Cała filozofia. Co prawda powstały już nowe typy/rodzaje deltaE, włączające w zwykłą odległość między punktami w przestrzeni barw aspekt fizjologiczny postrzegania i rozróżniania kolorów, zmieniające przestrzeń barw na Lch, itp. Ja jednak chyba zostanę wierny podstawowej „lambdzie”. 🙂 Chyba, że Klient będzie sobie życzył inaczej. Wtedy zmierzymy: deltaEcmc, DeltaE2000, itd… Zanawiając certyfikowanego proofa cyfrowego należy pamiętać:

Certyfikowany proof cyfrowy powinien mieć zawsze wielkości deltaE zgodne z wymaganiami założonej normy branżowej np:  ISO 12647-7.

 


 • 0
cromalin, proof cyfrowy

Cromalin czy proof cyfrowy?

Category:Glowna,Proofing Tags : 

Często słyszę pytanie od klientów: “Czy mogą Państwo zrobić nam Cromalin?” lub “Czy Państwa proof cyfrowy to Cromalin?”. Również jeżeli konieczne jest przygotowanie wydruku próbnego, to w wyszukiwarce www wpisywane jest magiczne słowo Cromalin.  Niewiele osób wie jednak, co to właściwie był Cromalin  i  skąd pochodzi ta nazwa. Postaram się krótko odpowiedzieć na to pytanie. [sociallocker id=2318]Cromalin – to nazwa własna produktu firmy DuPont™. Produkt ten sprzedawany były pod marką DuPont™Cromalin® jako analogowa forma wydruku próbnego, a potem jako DuPont™ Cromalin®Digital czyli cyfrowa jego wersja. Cromalin®Digital był faktycznie rodzajem proof-a cyfrowego. Obie te wymienione technologie firmy DuPont™ odeszły już w przeszłość. Nie wiem czy powodem były wysokie ceny urządzeń, czy może trudna i kosztowna ich kalibracja a potem ich profilowanie. Jednak nazwa Cromalin utrwaliła się w slangu poligraficznym oraz marketingowym i stanowi w chwili obecnej synonim proof-a cyfrowego lub certyfikowanego proof-a cyfrowego.

Wydruk Cromalin®Digital mamy nawet w naszym archiwum. Został on wykonany w 2007 (może w 2008 roku) na potrzeby oceny zrobionych przez nas profili ICC dla drukarni offsetowej wyposażonej w 5 kolorową maszynę Heidelberg DI oraz właśnie w Cromalin®Digital jako narzędzie do robienia wydruków próbnych. Obiektywne pomiary testów oraz subiektywna ocena wizualna pokazała, że Cromalin®Digital nie dawał tak dobrej zgodności kolorystycznej z odbitką z maszyny drukarskiej, jak skalibrowany i oprofilowany, Nasz proof cyfrowy. Cromalin®Digital będący na wyposażeniu drukarni “poszedł w odstawkę”. Do końca istnienia tej drukarni robiliśmy dla Nich proofy cyfrowe do każdej wymagającej tego pracy.

Bardzo podobna sytuacja jak z nazwą Cromalin jest z nazwą Matchprint (obecnie chyba funkcjonuje to jeszcze pod marką firmy Kodak™). Technologii Matchprint już nie ma, ale potoczna nazwa matchprint pozostała.

Podsumowując nazwy Cromalin i Matchprint funkcjonują obecnie jako potoczne nazwy proof-a cyfrowego lub certyfikowanego proof-a cyfrowego. Nazwy marek przeżyły same produkty. Jakość wykonywanych przez nas proof-ów cyfrowych lub certyfikowanych proof-ów cyfrowych bardzo dobrze odzwierciedla to co powinno wyjść podczas druku. Więc pomimo, że nie zrobimy dla Państwa “kromalina” czy “maczprinta” 🙂 .

[/sociallocker]

Zapraszamy do wykonania u nas certyfikowanego proof-a cyfrowego!

 

Sklep

 • 0

Promocja dla lubiących Nas na facebook-u

Category:Glowna,Proofing Tags : 

Promocja dla lubiących Nas na Facebook-u!

Zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia dla Wszystkich, którzy lubią Nas n FB – przygotowaliśmy promocyjne kupony rabatowe. Dla wszystkich którzy lubią nas na FB oraz zarejestrują się w naszym sklepie i zamówią proof-a cyfrowego lub usługę dla webmastera otrzymają promocyjne* kupony rabatowe na:

 • kupon rabatowy (15% rabatu na 10 proof-ów cyfrowych)
 •  kupon rabatowy (20% na jedną usługę dla webmastera)

ZAPRASZAMY!

*Promocja ważna do 30.10.2015